NIEUWSBRIEF KBO RAAMSDONK MAART – APRIL 2019

Dè zie ik gèère was het motto met carnaval

Een carnaval met een dubbel gevoel. Het was een fantastisch feest, wat ook een trieste kant had. Het heeft ons, de organisatie, doen besluiten om de boerenbruiloft uit te stellen.
Wij als KBO organiseren dit evenement samen met het OMC en nu dus met Ronald Broeders omdat wij het belangrijk vinden dat er ook voor ons een gezellige dag is met carnaval.
De boerenbruiloft gaat nu door met halfvasten op zaterdag 30 maart. Ik zou heel gèère zien dat onze KBO leden ook vinden dat het goed is om met carnaval mee te doen en niet alleen voor de tv te zitten, ook leuk natuurlijk, maar samen een feestje bouwen geeft een saamhorigheid gevoel waar we blij van worden gewoon. Samen praten samen lachen en samen het gevoel hebben dat we er nog bijhoren.
Het programma zal zo veel mogelijk hetzelfde zijn. De kaarten die al verkocht zijn blijven geldig en er zijn nog een aantal kaarten te koop bij mij of bij Ronald voor 12,50. We beginnen om 12 uur met lekker eten en nogmaals ik zou gèère zien dat we er samen een leuke dag van maken met veel van onze leden.
En dè zien we ók gèère.
De garderobe die we samen met de Vrouwen van Nu met carnaval hebben gedaan heeft dit jaar €1615,00 opgebracht dat we samen delen met de Vrouwen van Nu. Hier worden we dus blij van, kunnen we weer een mooie kerstmiddag voor gaan maken.

Bingo

De bingo die we als proef één keer gedaan hebben is bij de deelnemers goed ontvangen, er is besloten om het vaker te doen. Zoals afgesproken gaan we één keer in de maand van start te beginnen op maandag 8 april en maandag 7 mei om 13.30 uur in de ruimte van de Ontmoeting. Deze ruimte valt onder het OMC, iedereen is van harte welkom. Kosten zijn € 7,50 inclusief koffie. Opgeven bij Cor van Strien tel.: 0162-513424.

Handwerktentoonstelling

Op 12 april willen we een handwerktentoonstelling organiseren bij de Ontmoeting, de reden is dat er in het verleden zoveel mooie spullen gemaakt zijn dat het jammer is als het in de kast blijft liggen. Wellicht worden er weer mensen geïnspireerd om dat ook te leren of gewoon ervan te genieten.
Waarom in de Ontmoeting? We hebben hier voldoende ruimte om alles goed te laten zien en er zijn altijd al mensen aanwezig, dat is een goed begin denken wij.
We willen in de ochtend alles verzamelen en vanaf 13.30 uur is iedereen welkom om te kijken. Doe mee en laat zien wat we allemaal hebben.
Lida Verschuren.

Jaarvergadering

Voor onze jaarlijkse ledenvergadering nodigen wij u uit op dinsdag 26 maart 2019 in tet Ontmoetings Centrum om 13.30 uur.

Agenda Jaarvergadering:

• Opening – Overweging
• Notulen van de jaarvergadering van 20 maart 2018 (zie onder)
• Mededelingen
• Financieel verslag
• Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid kascommissie *
• Bestuursverkiezing **
• Plannen voor het komende jaar
• Rondvraag
• Sluiting

*Kascommissie bestaat uit drie leden, Jan van Gils, Ad Segeren en Jan van de Koog.
De heer van Gils is aan de beurt van aftreden, hiervoor wordt een nieuw lid gevraagd.
**Bestuursverkiezing. Aan de beurt van aftreden mevrouw L. Muskens – Rovers en de heer R. Lambooy. Beide zijn niet herkiesbaar. Het bestuur heeft de heer Han Smits en mevrouw Hiltje Smit – Bolt voorgedragen. Andere kandidaten kunnen zich melden tot één dag voor de vergadering bij de secretaris Anjo van Gils, Kuiperspolderke 45, 4944 BZ Raamsdonk tel.: 0162-520865 of via email: anjogodschalk@gmail.com
Na de vergadering komt de heer Theo Kuijpers en geeft uitleg over de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) daarna komt de heer Frank Duivenstein het een en ander vertellen over ons openbaar vervoer (de OV pas).
Notulen jaarvergadering KBO Raamsdonk 20 maart 2018.
Aanwezig 50 leden.
Bericht van verhindering van dhr. C. de Meijer, dhr. en mevr. J. Jansen, mevr. L. Muskens en dhr. P. van Strien.
1. Opening. De voorzitter heet allen welkom. Mevr. Cor van Strien leest een korte overweging voor: “Ik hoef niet geloven”.
2. Notulen jaarvergadering 21 maart 2017 worden voorgelezen en goed gekeurd.
3. Mededelingen. De voorzitter heeft geen echte mededelingen maar haalt de Rabo clubkas campagne nog even aan.
4. Financieel verslag. Wordt rondgedeeld en toegelicht door onze penningmeester Cor van Strien.
5. Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid. De kascommissie heeft op 8 maart de boekhouding gecontroleerd en deze goed hebben bevonden. De commissie verleent decharge. Mevr. Dimphy Vissers-van Bragt is aftredend. Dhr. Jan van de Koog is bereid haar plaats in de kascommissie in te nemen.
6. Bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar is voorzitter mevr. Lida Verschuren. Deze werd direct met een applaus, zonder schriftelijke stemming, door de leden herkozen.
7. Verslag activiteiten afgelopen jaar. De wekelijkse activiteiten zijn ingekrompen. Beter Bewegen o.l.v. Hans van Dorst is wegens te weinig belangstelling gestopt. Koersbal, Nordic Walking, biljarten en Line Dance bleven onveranderd. De overige activiteiten werden voorgelezen. Het feest van ons 55 jarig bestaan was geslaagd. En de afsluiting van deze dag met gezamenlijk eten moeten we vaker doen. De voorzitter geeft uitleg over de nieuwe nieuwsbrief en dat we een globale jaarkalender gaan verzorgen. Maar maandelijks blijft u één vel (voor- en achterkant) met het laatste nieuws ontvangen. In Herinnering proberen we te blijven plaatsen. Mevr. Diny van Vugt wordt voor het maken van de nieuwsbrief en mevr. Marie van Teeffelen voor het maken van de verjaardagskaarten bedankt en ontvingen een doosje bonbons.
8. Plannen komend jaar.
-Bezoek aan de 2e Kamer in Den Haag opgave 49 personen.
-Varen door de Betuwe opgave 38 personen.
-Schot in de Roos van het Gilde Sint Bavo twee teams van 4 personen op 24 maart 2018.
-Kookworkshop (ook speciaal voor mannen). Na afloop een rondje gedaan en 10 mannen willen dit gaan doen.
-15 mei 2018 Veilig Bankieren door de Rabobank. Na afloop een demo van het koersballen. Bij het koersballen kunnen we nog deelnemers gebruiken.
Verdere plannen komen nog in de loop van het jaar.
9. Rondvraag. Is het mogelijk rekening te houden met de activiteiten van de Vrouwen van Nu zodat ze niet op dezelfde dag vallen? Dat proberen we altijd maar soms heb je dat niet in de hand en ben je afhankelijk welke datum beschikbaar is bij de te ondernemen activiteit.
10. Sluiting. De voorzitter dankt iedereen en sluit de vergadering. Na een korte pauze werd er drie rondes gratis bingo gedraaid met kleine prijsjes.

Jaarverslag KBO Raamsdonk 20 maart 2018- 26 maart 2019

Op 20 maart 2018 waren er 50 leden aanwezig op de jaarvergadering.
Het ledenaantal van de vereniging was per 1 maart 2018- 174 en per 1 maart 2019- 185.
Zes leden overleden in dit verenigingsjaar.
Cees Bouwens hield onze ledenadministratie bij.
Het bestuur kwam 10 keer bijeen.
De eenmalige activiteiten van dit jaar:
20 maart Ledenvergadering
24 maart Schot in de Roos
12 april Bezoek 2e Kamer Den Haag 39 deelnemers
1 mei Vaartocht op de Linge 39 deelnemers
15 mei Veilig bankieren 20 deelnemers
Zomeruitstapjes:
2 augustus Museum van Loon in Dongen 21 deelnemers
7 augustus de Bonte Kraai, Raamsdonk 15 deelnemers
16 augustus Catharinadal, Oosterhout, 30 deelnemers
23 augustus Brocante Tuin en de Kaasdonk, Raamsdonk
22 augustus Fietstocht 16 deelnemers
18 september (plus 5 andere dagen) Kookles voor mannen 7 deelnemers
2 oktober Ontspanningsmiddag 60 deelnemers
21 november Busreis naar Appeltern 28 deelnemers
29 november Groenrijk, Oosterhout
11 december Kerststukjes maken 9 deelnemers
13 december Kerstviering 100 deelnemers
7 januari Nieuwjaarsborrel 40 deelnemers
10 januari (plus 5 andere dagen) Kookles voor mannen 7 deelnemers
29 januari Middag met Gerrit Uittenberg 57 deelnemers
5 februari Kaartmiddag 7 deelnemers
19 februari Bingo 22 deelnemers
18 maart Museum Hermitage 45 deelnemers