NIEUWSBRIEF KBO RAAMSDONK FEBRUARI – MAART 2018

Beste leden,

Dit is De (laatste) Actieve Plusser, onze uitgebreide Nieuwsbrief, die iedere maand bij u op de mat lag. Maar niet getreurd we gaan door met onze nieuws voorziening via een Nieuwsbrief in afgeslankte vorm. Wij willen namelijk iedere maand aan u laten weten wat we gaan doen, de nieuwe Nieuwsbrief komt net als nu samen met de Ons en na een tijd gaan we met u kijken hoe het bevalt.
In het volgende artikel kijken we nog even terug wat we allemaal gedaan hebben en wat we misschien gaan missen, bewaar dus deze laatste “De Actieve Plusser Nieuwsbrief” nog even. Bedankt Lieske en Diny voor jullie zorg en werk, wat ook ieder maand terug kwam en wat voor een gedeelte blijft en Anjo als nieuwe secretaresse succes met de nieuwe nieuwsbrief. Lida Verschuren

Doorgaan en afscheid nemen.

Dat doen we in dit nummer allebei.
We gaan door met alle activiteiten die er zijn en we willen met alle leden samen nog meer gaan ondernemen. Daarvan blijven we u op de hoogte houden.
Wat wordt anders?? De Nieuwsbrief blijft bestaan. Er komt eenmaal per jaar een overzicht van de activiteiten zowel wekelijks als door het jaar (zover die al bekend zijn), de namen en adressen van bestuur. U krijgt maandelijks gelijk met de ONS één vel waarop staat wat er de komende tijd gaat gebeuren. Dat betekent dat de bezorgers ook maandelijks gewoon bij u langs blijven komen.
We nemen wel afscheid van “De Actieve Plusser”.
Dat houdt in dat we de adverteerders bedankten voor hun bijdrage, waardoor het mogelijk was dat het dikkere blad 10 x per jaar uitgegeven kon worden. We kunnen minder terugblikken op wat we deden. Onze voorzitster zal haar stukjes moeten inkorten. De verjaardagskalender en overleden leden gedenken proberen we te houden…..
Het wordt even wennen, vast en zeker. Dit alles was aanleiding voor de redactie om eens terug te bladen in de oude notulen boeken. Dat is genieten……..
Bij het gouden jubileum heeft Josephta Langerwerf uit de historie van KBO-Raamsdonk een greep gedaan en ons die verteld. Dat was heel boeiend. Wij kijken nu kort terug naar de zoektocht door de jaren heen van de bestuurders om contact te hebben met de leden, om de activiteiten door te geven en op de hoogte te blijven van het wel en wee in de vereniging. Het is een belangrijk “bindmiddel” gebleken. We merken dat het voor leden, die minder tijd hebben of nemen om actief lid te zijn, een
prachtige manier is om de KBO te volgen en dat met belangstelling en veel plezier doen.

Een voorganger van De Actieve Plusser was het “Bejaardenvenster.” Er zijn prachtige jaargangen van dit blad bewaard gebleven, dat uitkwam van 1979 tot 1987. Het werd samengesteld door mevrouw Hommel. Na veel knippen-plakken-stencillen met hulp van haar kinderen, kon het worden rondgebracht.
Samen met KBO Raamsdonksveer kwam in een andere periode het “Oranjeboekje” uit. Dat wordt in de notulen wel genoemd, maar daar hebben we niets van gevonden.
Na hoogtepunten komen er vaak ook wat mindere tijden, zo ook in onze KBO. Gelukkig staan er dan weer mensen op, die het voortouw nemen. Dan denken we aan een nieuw bestuur, dat onder voorzitterschap van Joshepta Langerwerf een redactie samenstelde, die “De Actieve Plusser” zes keer per jaar uit ging geven. Daar hebben de meesten van u nog mooie herinneringen aan, vast en zeker!
De recepten van Cecile Leijten waren allemaal lekker en te gebruiken als er feest was, evenals de stamppoten voor door-de-week. Later ging Cecile het dorp in en ging ze in gesprek met leden. Dat gaf verrassende gezellige levensverhalen.
Debbie Herlé, was een betrokken lid uit de Luitenambachtstraat, maar niet geboren in Brabant. Zij beschreef haar ervaringen bij onze gewoontes en de taal, die ze soms moeilijk verstond. De humor en de wijze waarop zij vertelde waren prachtig. Wie kent nog de uitspraak van Marco: “Dè kan ‘smaa’ wel”. Debbie was erg benieuwd wie dat toch wel kon zijn. Totdat hij met zijn moeder kwam opdagen: ‘smaa!
Huub Kuijsters zorgde voor een puzzel…
Er lag nog één niet gebruikte puzzel van Huub Kuijsters, die willen we plaatsen en wie weet stelt het bestuur weer een prijsje beschikbaar.
Nel van Strien leverde een gedicht aan… als er ruimte is plaatsen we nog een keer een gedichtje uit de map KBO-gedichten.

Na 17 jaargangen wilden bestuur en redactie er een andere invulling aan geven en zo ontstond de Nieuwsbrief De Actieve Plusser. Er kwamen minder vaste rubrieken, wat wel bleef: de overleden leden herdenken, de jarigen vermelden, de activiteiten tijdig en duidelijk aankondigen en ook terugblikken op alles wat we deden. Dat blijkt nog een behoorlijk grote klus te zijn. Daarom willen we nu overgaan op een door andere verenigingen al beproefde werkwijze zoals bovenaan beschreven is.
——————————————————————————————————————————————

Voor onze jaarlijkse ledenvergadering nodigen wij u uit op dinsdag 20 maart 2018 in
Het Ontmoetings Centrum om 13.30 uur, zaal open om 13.00 uur.
Agenda Jaarvergadering:
• Opening – Overweging
• Notulen van de jaarvergadering van 21 maart 2017
• Mededelingen
• Financieel verslag
• Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid kascommissie *
• Bestuursverkiezing **
• Verslag activiteiten van het afgelopen jaar
• Plannen voor het komende jaar
• Rondvraag
• Sluiting
*Kascommissie bestaat uit drie leden, mevr. D. Vissers-van Bragt, Jan van Gils en Ad Segeren.
Mevr. D. Vissers-van Bragt is aan de beurt van aftreden, hiervoor wordt een nieuw lid gevraagd.
**Bestuursverkiezing. Aan de beurt van aftreden is de voorzitter, mevrouw Lida Verschuren-van Strien. Zij is herkiesbaar. Kandidaten kunnen schriftelijk worden ingediend tot een dag voor de vergadering bij de secretaris: Anjo van Gils, Kuiperspolderke 45, 4944 BZ Raamsdonk, tel.: 520865,
e mail: anjogodschalk@gmail.com
Na de vergadering is er BINGO!! ( gratis )

Rabo Clubkas Campagne 2018.

Dit jaar hebben we weer ingeschreven als KBO Raamsdonk voor de Rabo Clubkas Campagne 2018. Er wordt € 75.000,00 verdeeld onder de deelnemende verenigingen en stichtingen. Afgelopen jaar ontvingen wij € 437,92. Binnenkort ontvangen alle leden van de Rabobank (als u klant bent, bent u niet automatisch lid) een stembiljet thuis. Zij mogen in de periode 4 t/m 16 april stemmen uitbrengen op de verenigingen en/of stichtingen die ingeschreven hebben voor deze actie.
KBO Raamsdonk is daar een van. U mag per lid vijf stemmen uitbrengen waarvan slechts twee op dezelfde vereniging. U kunt behalve op de KBO dus ook op enkele andere verenigingen stemmen. Daar hebben wij u allen voor nodig en probeer familie, vrienden en buren hiervoor warm te krijgen dat ze op de KBO stemmen. Is het moeilijk om zelf te stemmen, neem dan contact op met het bestuur.
Zeer belangrijk !!! Er mogen geen stemmen verloren gaan!!!

Lentevaartocht over de Linge.

Op dinsdag 1 mei 2018 gaan we vanuit Leerdam een prachtige tocht varen over de Linge. Langs een landschap met typische boerenhoeves, kerkjes en kronkelende dijkjes en wellicht zien we de lentebloesem aan de fruitbomen onderweg.
Terwijl we uitkijken over het water wordt er een warm en koud buffet geopend. De tocht duurt zo’n drie uur, van 12.00 uur tot 15.00 uur.
De onkosten zijn € 37,50 p.p. en voor introducés € 40,00 p.p. inclusief het buffet en de bus, maar exclusief eventuele genoten drankjes, koffie of thee.
Wij vertrekken om 11.00 uur en tegen 16.00 uur zijn we weer in Raamsdonk.
Wij willen deze reis tijdig vastleggen en willen graag vóór zaterdag 24 maart 2018 weten wie er mee gaan.
Opgeven kan bij Lida Verschuren, tel. 570250 of bij Cor van Strien, tel. 513424.
Betaling vóór 24 maart a.s. contant of op bankrekeningnummer:
NL71RABO 0115 686 215
t.n.v. KBO-Raamsdonk
o.v.v. vaartocht Linge

Betaling contributie 2018 voor lidmaatschap van KBO.
De penningmeester verzoekt alle leden de contributie over 2018 te betalen vóór 1 maart 2018.
Het is € 20,00 per persoon ( € 40,00 voor een echtpaar)

te voldoen op rekeningnummer: NL71RABO 0115 686 215
t.n.v. KBO Raamsdonk
o.v.v. contributie KBO 2018

Wilt u op de betalingsopdracht uw naam en indien van toepassing uw meisjesnaam vermelden a.u.b.

——————————————————————————————————————————————

Wie lost deze rebus op ?

Ieder mag oplossing inleveren.
WAAR ? Bij een bestuurslid of
bij Diny van Vugt.
Het kan ook via mail:

dmjcvanvugt@ziggo.nl

Voorzitter:
Lida Verschuren-van Strien Heemraadsingel 11 4944 VC Raamsdonk
0162-570250 lidaverschuren@planet.nl
Secretaris:
Anjo van Gils-Godschalk Kuiperspolderke 45 4944 BZ Raamsdonk
0162-520865 anjogodschalk@gmail.com
Penningmeester: Rabobank nummer: NL71RABO011 56 86 215
Cor van Strien-Verschuren Wim Boonsstraat 6 4944 XN Raamsdonk
0162-513424 corvanstrien@hotmail.nl
Richard Lambooy Baljuwstraat 4 4944 VT Raamsdonk
0162-520773 r.lambooy@casema.nl
Clemens de Meijer Schepenenstraat 17 4944 VP Raamsdonk
0162-516083 clemensnelly@casema.nl
Lieske Muskens-Rovers Lange Broekstraat 2 4944 XJ Raamsdonk
0162-512760 e.muskens@kpnmail.nl
Contactpersonen nieuwsbrief: Diny van Vugt 0162-512491
Clemens de Meijer 0162-516083
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Dinsdag: Koersballen vanaf 14.00 uur Onze wekelijkse activiteiten !!
Biljarten vanaf 14.00 uur
Woensdag: Bridgen aanvang 13.15 uur
Nordic Walking vertrek bij de St. Bavo kerk 13.30 uur
Donderdag: Country-line dansen aanvang 13.45 uur o.l.v. Corrie van Hees. Biljarten aanvang 14.00 uur
Op vrijdag gaat Lida wandelen ná de lunch in ‘De Ontmoeting’. De route en de afstand bepalen we samen voor vertrek. Ieder die mee wil/kan lopen is welkom om 13.30 uur bij ‘De Ontmoeting’.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Mijn droom en allerliefste wens,
is weer geloven.
Mijn droom en allerliefste wens
is weer geloven
in de mens,
niet altijd wijzen op zijn falen
maar duizend maal
opnieuw herhalen
dat hij een deel is van Gods plan,
daar wordt de wereld
beter van.
vrij naar Toon Hermans

De oorsprong van elk conflict
tussen mij en mijn medemens is,
dat ik niet zeg wat ik bedoel
en dat ik niet doe wat ik zeg.

“Een negatieve houding
Zal je nooit een positief leven bezorgen.”
***
“Het vraagt om een sterk persoon
die sorry kan zeggen.
Het vraagt je om een nog sterker persoon
die kan vergeven.”
***
Liefde geven en ontvangen
is belangrijker dan bezit en macht,
roem en eigenbelang.

Doordenkertjes van Paul Rongen:

Met zijn kromme redenering meent hij het bij het rechte eind te hebben.

Is het einde zoek bij een hardnekkig startprobleem.

Als de jaarwisselingen dichter bij elkaar zouden liggen, zou je dan sneller iets tot een goed eind kunnen brengen.

De kloof tussen arm en rijk wordt steeds groter,
Heeft de rijke een eigen weg naar zijn slot,
Maar is de behoeftige straat arm ?

De vrouw, die met haar handwerk begon,
kon er geen eind aan breien.
Iemand op straat zetten is afkeuringswaardig,
hem een eind op weg helpen is sympathiek.
Heeft de rijinstructeur met zijn eindoordeel altijd gelijk
ofschoon hij er naast zit ?