NIEUWSBRIEF JUNI 2022     

 

 Beste leden van de KBO afdeling Raamsdonk

Graag wil ik u even bijpraten over onze ruimte in het OMC, we gebruiken deze al verschillende jaren, dus dat zijn we al gewend, maar omdat  deze ruimte  grondig wordt opgeknapt zitten we tijdelijk in het Gildehof in de oude kleuterschool. Het goede nieuws is dat we een mooie nieuwe ruimte terug krijgen. Als alles volgens planning verloopt kunnen we na de vakantie, in september, in onze mooie geheel vernieuwde ruimte terecht, tot nu toe ligt alles op schema.

Wij als bestuur hopen dat we in deze ruimte meer activiteiten kunnen gaan doen. We hebben nu ongeveer 180 leden en onze bestaande activiteiten worden al goed bezocht. Daarom zijn wij van plan om ook de woensdagmorgen of middag te huren voor uitbreiding van onze bestaande activiteiten, maar ook voor nieuwe activiteiten. Wij willen graag dat u als lid mee gaat denken met ons, om te zien waar behoefte aan is, u wilt misschien wel iets wat we nog niet aanbieden, dan is dit de kans, en o ja er komt ook een keuken in.

We hebben nu de tijd en de gelegenheid om in een mooie nieuwe ruimte met een mooie nieuwe invulling te komen, ons streven is om de grootste helft van onze leden een wekelijkse activiteit aan te kunnen bieden.

Wij dagen u uit om samen met ons, naar een actievere KBO afdeling te streven.

Waar ook jongere ouderen zich bij thuis voelen.

Wij rekenen op jullie,

Namens het bestuur Lida Verschuren, voorzitter.   

Bingo

Op maandag 13 juni wordt onze laatste bingo voor de vakantie gespeeld.

Aanvang 13.30 uur in het Gildehof, kosten € 5,00 p.p.

In juli en augustus is er geen bingo, maar tijdens deze maanden is de Ontmoeting, op dinsdag- en vrijdagmorgen, normaal open. Dus zit u verlegen om een praatje met een lekker bakske dan bent u daar van harte welkom.

Voor onze algemene ledenvergadering nodigen wij u uit op donderdag 2 juni 2022 bij

                                     De Zeven Zusters aanvang 13.30 uur

Agenda jaarvergadering

 1. Opening – overweging
 2. Notulen jaarvergadering 21 september 2021 (bijgevoegd)
 3. Mededelingen
 4. Financieel verslag
 5. Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid kascommissie*
 6. Verslag activiteiten afgelopen jaar (bijgevoegd)
 7. Bestuursverkiezing**
 8. Contributieverhoging 2023
 9. Plannen voor het komende jaar
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

*De kascommissie bestaat uit drie leden, mevrouw N. de Meyer, de heer K. de Rooy en mevrouw M. Zwaans.

Mevrouw N. de Meyer is aftredend, hiervoor wordt een nieuw lid gevraagd.

**Bestuursverkiezing. Volgens het rooster van aftreden zijn aan de beurt mevrouw A. van Gils en de heer H. Smits. Alleen de heer Smits is herkiesbaar. De heer B. Bodelier was afgelopen jaar aspirant bestuurslid en stelt zich kandidaat voor het bestuur.

Kandidaten kunnen schriftelijk worden ingediend tot een dag voor de vergadering bij de secretaris Anjo van Gils tel. 0162 520865 of via mail secretariskboraamsdonk@gmail.com

Na de vergadering komt Adriaan de Jongh vertellen wat de mogelijkheden zijn om in aanmerking te komen voor de éénmalige energietoeslag en hij bespreekt ook nog wat andere onderwerpen.

De barbecue na de vergadering gaat helaas niet door.

Notulen Algemene Ledenvergadering KBO Raamsdonk 21 september 2021

Aanwezig: 38 leden.

Bericht van verhindering van mevr. N. de Meijer, mevr. J. de Rooy, dhr. J. van Strien, dhr. J. v.d. Koog en dhr. en mevr. H. en D. Vissers.

 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Nog een korte terugblik op afgelopen coronajaar. Ze informeert of de aanwezige vrijwillig en geheel zonder bijbedoelingen kenbaar willen maken of men gevaccineerd is tegen corona. De aanwezige hadden geen bezwaar. Afgelopen jaar tot heden zijn er 12 leden overleden. Op 1 maart 2020 – 175 leden per 15 september 2021 – 187 leden.

            Mevrouw Cor van Strien leest een korte overweging “Mensen” voor.

 1. Notulen jaarvergadering 21 juli 2020. De notulen van de vorige ledenvergadering in 2020 waren bij de uitnodiging bijgevoegd, deze worden goed gekeurd.
 2. Mededelingen. -RaboClubSupport is dit jaar van 4 tot en met 25 oktober. -De Plus Sponsorpunten zorgen ook voor extra inkomsten voor onze kas en loopt tot en met 13 november 2021. -Momenteel is de verbouwing van het OMC in volle gang. -De Vrouwen van Nu gaan weer van start met rikken van dinsdagavond. –Grijs gedraaid een uniek programma in december in 9 theaters in Brabant. 14 December in de Leest in Waalwijk. Komt in de nieuwsbrief en in de Ons van oktober. -Het bestuur heeft een aantal jaarverslagen 2020 van KBO Brabant ter inzage. -Heeft iemand interesse om via het maandblad de Ons en onze nieuwsbrief nieuwe leden te werven? Dit kan, er zijn altijd wat magazines over. We moeten actief blijven met nieuwe leden werven.
 3. Financieel verslag. Dit is aan het begin van de vergadering uitgedeeld. Mevrouw Cor van Strien heeft nog een kleine aanvulling op de post van de kerstpakketjes in december, een deel van de factuur is pas in 2021 ontvangen maar heeft wel betrekking op het jaar 2020.
 4. Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid kascommissie. De enige aanwezige van de kascommissie is de heer Kees de Rooy en doet verslag namens Nelly de Meijer en Jan van de Koog. De boekhouding is in orde bevonden en goedgekeurd. Dit was al enige tijd geleden want door corona is de ledenvergadering laat in het jaar, normaal gesproken uiterlijk in maart. Voor de kascommissie is de heer Jan van de Koog aftredend. Mevrouw Margret Zwaans in bereid zijn plaats in te nemen.
 5. Verslag activiteiten afgelopen jaar. Het jaarverslag is bij de uitnodiging bijgevoegd en bij deze goedgekeurd.
 6. Bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar is mevrouw Lida Verschuren. Dit is haar derde termijn van 3 jaar. Er wordt gestemd bij handopsteking, ze wordt unaniem herkozen.

De heer Bert Bodelier is bereid aspirant bestuurslid te worden.

 1. Plannen voor het komende jaar. -We gaan weer verder met koersballen, voor de 1e start aanmelden bij Cor van Strien. -De Line Dance op donderdagmiddag heeft nieuwe leden nodig.-Wie wil er rikken of jokeren leren? Jammer hier zijn geen aanmeldingen op gekomen. Nogmaals in de nieuwsbrief, een middag voor leerling rikkers. -Voor de Engelse les zijn er vijf aanmeldingen hier moeten er nog een paar deelnemers bij. -Het biljarten is al van start gegaan. -2022 Starten met een nieuwjaarsborrel. -Hopelijk kunnen we volgend weer de garderobe verzorgen tijdens de carnavalsdagen. Dit zijn extra inkomsten waarvan wij o.a. de kerstviering van financieren. -September 2022 bestaat de KBO Raamsdonk 60 jaar.
 2. Rondvraag. Is er voor het 60 jarig jubileum al een bedrag geserveerd?

Ja € 3.500,00.

 1. Sluiting. De voorzitter bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en sluit de vergadering. De aanwezige leden krijgen nog een consumptie aangeboden.

                                                                       Notulist Anjo van Gils

Jaarverslag KBO Raamsdonk 1 maart 2021-1 maart 2022

-Op 21 september 2021 waren 38 leden aanwezig op de uitgestelde (door corona) jaarvergadering.

-Het ledental van de vereniging was per 15 september 2021- 187 en per 16 mei 2022- 182.

-Acht leden overleden in dit verenigingsjaar.

-Cees Bouwens hield onze ledenadministratie bij.

-Het bestuur kwam 8 maal voor een vergadering bijeen.

-Lida Verschuren (vervangen door Ineke van Achterberg) en Theo Kuijpers zitten in de seniorenraad.

-Theo Kuijpers is onze cliëntondersteuner.

-Onze vaste activiteiten zijn koersballen, biljarten, kaarten, bingo, bridge, line-dance.

De éénmalige activiteiten van dit jaar:

14 juli financieel veilig ouder worden 17 personen aanwezig

3 juli 10 deelnemers brachten een bezoek aan de Tuynkamer te ’s-Gravenmoer (siertuin)

20 juli genoten 64 mensen van een picknick

17 augustus genoten 55 mensen van een lekkers BBQ

21 september Algemene Leden Vergadering 38 leden aanwezig

1 november kennismakingsmiddag voor 13 nieuwe leden

14 december concert Grijs gedraaid

17 – 18 december verkoop kerststukjes opbrengst € 445,00

Door het coronavirus is onze jaarlijkse kerstviering niet doorgegaan. Alle leden ontvingen in plaats van een leuk kerstpakketje.

De RaboClubSupport heeft in 2021 € 568,39 opgeleverd en de supermarkt Plus Sponsoractie was goed voor een bedrag van € 547,00.