NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2021

                                                   

 

Beste Leden van de KBO

De vakantie zit er bijna op, het is tijd om onze vaste en misschien nieuwe activiteiten op te pakken. Het is goed om na ruim een jaar corona waarin al onze activiteiten op een laag pitje hebben gestaan of helemaal niet zijn doorgegaan, er nieuw leven in te blazen, en wellicht een goed moment voor diegene die nog niet aan vaste activiteiten hebben meegedaan om dat eens te overwegen. Iedereen is van harte welkom.

We starten weer met koersballen op dinsdag 7 september om 13.30 uur in de Ontmoeting.
We gaan ook kaarten op dinsdag 7 september om 13.30 uur ook in de Ontmoeting
Voor beide activiteiten opgeven bij Cor van Strien tel. 0162 513424.
Biljarten doen we ook op dinsdagmiddag aanmelden bij Richard Lambooy 0162 520773.

Verder hebben wij behoefte aan mensen die kunnen rikken en of jokeren.
Het is beiden een kaartspel dat ook als je ouder wordt gezellig en ontspannen is. Vooral voor het rikken geldt dat er steeds minder mensen zijn die het spel spelen, dus wordt het lastiger om groepjes van vier mensen bij elkaar te krijgen, anders kun je niet rikken. Wij doen een oproep aan alle leden die het lang geleden geleerd hebben, of het nog nooit hebben gedaan maar willen leren. Als er mensen zijn die nog een nieuwe hobby zoeken, het is niet moeilijk en heel geschikt voor de wintermaanden. We willen op maandagmiddag 20 september laten zien wat het is en als er belangstelling is gaan we het jullie leren. Aanmelden bij Lida Verschuren tel. 0162 570250.

Wie wil er op een leuke manier Engels leren. We hebben iemand gevonden die het ons wil leren. Als er belangstelling is dan horen wij het graag.
Informatie bij Lida Verschuren tel. 0162 570250.

Wie heeft er nog mutsjes of is ze nog aan het breien? Ze moeten vóór 15 oktober ingeleverd zijn. Voor vragen bel Cor van Strien tel. 0162 513424.

De Ontmoeting gaat op vrijdagmiddag 10 september starten met handwerken. We gaan breien en haken en verder kan alles wat iets met handvaardigheid te maken heeft.
U kunt ook komen biljarten. We beginnen om 13.30 uur  in de Ontmoeting en er hoeft niet te worden aangemeld, iedereen is welkom.

Voor onze jaarlijkse ledenvergadering nodigen wij u uit op dinsdag 21 september 2021 bij

                                    De Zeven Zusters om 13.30 uur

Agenda jaarvergadering:

 1. Opening – overweging
 2. Notulen jaarvergadering 21 juli 2020 (bijgevoegd)
 3. Mededelingen
 4. Financieel verslag
 5. Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid kascommissie*
 6. Verslag activiteiten afgelopen jaar (bijgevoegd)
 7. Bestuursverkiezing**
 8. Plannen voor het komende jaar
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

*Kascommissie bestaat uit drie leden, mevrouw N. de Meyer, de heren J. van de Koog en K. de Rooy.

De heer J. van de Koog is aftredend, hiervoor wordt een nieuw lid gevraagd.

**Bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar is de voorzitter, mevrouw L. Verschuren – van Strien. Kandidaten kunnen schriftelijk worden ingediend tot een dag voor de vergadering bij de secretaris Anjo van Gils, tel. 0162 5220865 of via mail secretariskboraamsdonk@gmail.com

Notulen Algemene Ledenvergadering KBO Raamsdonk 21 juli 2020

Aanwezig 45 leden

Bericht van verhindering van de heer B. Jansen.

 1. Opening. De voorzitter heet allen van harte welkom in deze tijd van afstand bewaren door het coronavirus.

Mevr. Cor van Strien leest een korte overweging: ’Onverstelbaar corona’

Afgelopen jaar tot heden zijn 14 leden overleden.

 1. Notulen jaarvergadering 26 maart 2019. Vraag over de financiën staat niet in de notulen. Is wel aangekaart in 2019 met name de begrotingsbestemming. Het gaat over het beleid van de club. Bij deze is er notie van genomen, komen wij later op terug. In het jaarverslag is het bezoek aan de Hermitage te Amsterdam op 18 maart 2019 vergeten. Verder worden notulen en jaarverslag goedgekeurd.
 2. Mededelingen. De Ontmoeting is weer open en gaat goed in de coronatijd, op dinsdag een volle bezetting en op vrijdag ook goed.
 3. Huurverhoging OMC. Een huurverhoging zit er al jaren aan te komen. Wij betaalden voor drie middagen € 600,00 per jaar en dat wordt nu € 1.800,00 per jaar met ingang van 2020. De voorzitter heeft wel bezwaar gemaakt bij het OMC tegen deze forse verhoging in één keer. Opmerking vanuit de zaal: ontvangen we nu meer subsidie van de gemeente door deze huurverhoging? Nee het bedrag per lid per jaar is ongewijzigd in 2020.
 4. Financieel verslag 2019. Bij de start van huidige voorzitter was er al een mooie reserve in kas maar is afgelopen jaren wel gegroeid. We halen extra inkomsten uit de garderobediensten tijdens carnaval en dit kunnen wij verdubbelen via het premieplan, een fondsenpot via KBO Den Bosch. Dit is met ingang van 2019 Voordeouderen geworden maar de voorwaarden voor verdubbeling zijn met ingang van 2020 aangescherpt en het is nog maar de vraag of het voor dit jaar lukt.

De middagen in de Ontmoeting regelen wij zelf het verteer en dit brengt wat op voor onze pot (huur). Van OMC nog niets vernomen over eventuele huurcompensatie ivm. corona. In augustus er een uitnodiging van het OMC over de huur. Er is een begroting gemaakt:

Koersbalmat met ballen         € 1.800,00

2022 – 60 jaar jubileum          € 3.500,00

Huurverhoging                       € 1.500,00

Onderhoud biljart                   €    500,00                 

Kerstviering                            € 1.500,00

Algemene reserve                   € 4.386,00

 1. Verslag kascommissie en benoeming een nieuw lid kascommissie. Nelly de Meijer doet verslag namens de kascommissie (dhr. Ad Segeren en Jan van de Koog) van de controle en is goed bevonden. Volgend jaar graag begroting op papier ter controle van de jaarrekening. Voor de kascommissie is de heer A. Segeren aftredend. De heer Kees de Rooy is bereid zijn plaats in te nemen.
 2. Bestuursverkiezing. Mevrouw Cor van Strien (penningmeester) is aftredend en herkiesbaar. In verband met corona wordt er niet schriftelijk gestemd maar bij handopsteking. Ze wordt unaniem herkozen. Daar jaarlijks een lid en een dagelijks bestuurslid aftredend is wordt de termijn van mevrouw Anjo van Gils verlengd met 2 jaar naar 2022. (Is tussentijds de functie van secretaris gaan vervullen)

Daar ons bestuurslid mevrouw Hiltje Smit in mei plotseling is overleden heeft het bestuur mevrouw Tonny van Oorschot – Vetjens voorgedragen. Ze wordt met applaus in het bestuur ontvangen.

 1. Plannen voor het komend jaar. Alleen kleinschalige activiteiten zijn mogelijk in de Ontmoeting. Er zijn wel plannen voor buitenactiviteiten. Picknicken 4 augustus. BBQ 18 augustus. Ondanks de vakantie is de bingo al tweemaal doorgegaan. De volgende keer staat voor 10 augustus gepland. Toneelmiddag 29 september. Vaste activiteiten zijn ook weer gestart. Voor de kerstviering hebben wij ideeën nodig. Er is niet zoveel mogelijk door de coronamaatregelen met het aantal leden dat onze kerstviering bezoekt.
 2. Rondvraag. Er zijn geen vragen. Wel een oproep bloemen te maken (tekenen, schilderen, plakken) Volgt nog een prijsuitreiking van de puzzels uit de nieuwsbrieven. Diverse leden hebben een flesje wijn of een vliegenmepper gewonnen. De voorzitter bedankt Toni Smits voor al het puzzelwerk en de uitslagen.
 3. Sluiting. De voorzitter bedankt iedereen voor de aandacht en sluit de vergadering.

Jaarverslag KBO Raamsdonk 31 maart 2020 – 1 maart 2021

-Op 21 juli 2020 waren er 45 leden aanwezig op de jaarvergadering.
-Het ledenaantal van de vereniging was per 1 maart 2020 – 189 en per 1 maart 2021 – 175
-Twaalf leden overleden in dit verenigingsjaar.
-Cees Bouwens hield onze ledenadministratie bij.
-Lida Verschuren en Theo Kuijpers zitten in de Seniorenraad.
-Theo Kuijpers is de cliëntondersteuner.
-Samen met KBO Raamsdonksveer en Geertuidenberg vormen wij een kring.
-Het bestuur kwam 5 keer bijeen. Dit is minder dan voorgaande jaren in verband met corona.

Vaste activiteiten:

Koersballen, biljarten, bingo, kaarten, handwerken, Nordic-walking (inmiddels gestopt), bridge, line-dance.

De éénmalige activiteiten van dit corona jaar:

– 6 januari nieuwjaarsborrel 36 leden

Dit was het dan voor maart 2020 tot maart 2021.

Het bestuur bestaat uit:                               

Mevr. Lida Verschuren, voorzitter              Dhr. Han Smits, bestuurslid

Tel. 0162-570250                                    Tel. 0162 515857     

 

Mevr. Cor van Strien, penn.meester            Mevr. Tonny van Oorschot bestuurslid

Tel. 0162 513424                                      Tel. 06 30003756

 

Mevr. Anjo van Gils secretaris

Tel. 0162 520865

secretariskboraamsdonk@gmail.com

Bingomiddag

Maandag 13 september is er een bingomiddag in de Ontmoeting. Aanvang 13.30 uur, de kosten zijn € 5,00, dit is inclusief koffie/thee of fris.

Koersballen

Dinsdag 7 september gaan we van start met koersballen. Het is een tijdje geleden dat er gespeeld is en daarom eerst even aanmelden bij Cor van Strien tel. 0162 513424. Tevens is er de mogelijkheid om een potje te komen rikken. Buiten een kopje koffie/thee en een consumptie zijn er geen kosten aan verbonden.

Handwerken

Vrijdagmiddag 10 september beginnen we met handwerken in de Ontmoeting. U mag zelf weten wat u gaat maken en lukt het niet zijn er wellicht andere leden die u ermee kunnen helpen. Vragen staat vrij. Er zijn geen kosten aan verbonden buiten genuttigde consumpties.

Plus sponsorpunten sparen

Geef onze KBO een steuntje in de rug.

Van zondag 5 september t/m zaterdag 13 november 2021 ontvangt u een sponsorpunt bij elke € 10,00 aan boodschappen bij de Plus supermarkt te Waspik, Sprang-Capelle en Waalwijk. (Zie bijgevoegde flyer) Een unieke code op een voucher welke u op de website van www.plus.nl/sponsorpunten kunt verzilveren en KBO Raamsdonk is één van de deelnemende clubs. Bent u niet digitaal vaardig dan helpen wij u graag met het verzilveren van de punten,  bel Anjo van Gils 0162 520865 of lever uw punten in de bij de Ontmoeting.

We hebben dit jaar geen garderobedienst met carnaval kunnen draaien dus we missen extra inkomsten. Met dit extraatje bekostigen wij onze gezellige kerstmiddag. Ook hopen wij dat we in oktober kunnen deelnemen aan de Rabo ClubSupport. Vorig jaar heeft deze actie

€ 554,76 opgebracht, waarvoor nog onze hartelijke dank.